યોજનાની માહિતી મેળવવા ગ્રુપમાં જોડાવ
India Post GDS Bharti 2023: 10 પાસ માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં 30041 થી વધુ જગ્યાઓ - GUJARAT HELPS

India Post GDS Bharti 2023: 10 પાસ માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં 30041 થી વધુ જગ્યાઓ

India Post GDS Bharti 2023: જો તમે ભારતમાં સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો ઇન્ડિયા પોસ્ટલ જીડીએસ ભરતી 2023 વિગતો તમારા માટે છે, ભારત પોસ્ટલ સર્કલમાં બહાર પાડેલ છે. ગ્રામીણ ડાક સેવક-GDS (બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM)/આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર(ABPM)/ડાક સેવકની ખાલી જગ્યાઓ માટે ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઑફિસ નોટિફિકેશન 2023 એ સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા તમામ સરકારી નોકરી શોધનારાઓ માટે સારી તક છે. તાજેતરની પોસ્ટલ નોકરીઓ અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ 10મા ધોરણની લાયકાત પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઈએ. તેથી ઇન્ડિયા પોસ્ટલ વિભાગે ઇન્ડિયા પોસ્ટલ સર્કલની ખાલી જગ્યા 2023 વિશે જાહેરાત કરી છે  અને રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે.

ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023

પોસ્ટ નામગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023
પોસ્ટબ્રાંચ પોસ્ટ માસ્ટર (BPM)
સહાયક શાખા પોસ્ટ માસ્ટર (ABPM) / ડાક સેવક
કુલ જગ્યા30041
ગુજરાત જગ્યા1850
અરજી શરૂ તારીખ03-08-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ23-08-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://indiapostgdsonline.gov.in

ઈન્ડિયા પોસ્ટે પોસ્ટ ઓફિસ GDS ખાલી જગ્યા 2023 માટે www.indiapostgdsonline.gov.in પર સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS), બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), અને આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM)/ડાક સેવક (સ્પેશિયલ સાયકલ) માટે 30041 જગ્યાઓ માટે 03 ઓગસ્ટ 2023 થી લાયકાત ધરાવતા 10મું પાસ કરેલા ઉમેદવારોને અરજી કરવા આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.

India Post GDS Bharti 2023 ખાલી જગ્યાઓ:

ઈન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી 2023 ની કેટેગરીવાઈઝ ખાલી જગ્યાઓની વાત કરીએ તો જનરલ, EWS, OBC, SC, ST અને PWD ઉમેદવારો માટે ઉપલબ્ધ જગ્યાઓની નોંધપાત્ર સંખ્યા અરજીઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. જનરલ કેટેગરી મા આવતા ઉમેદવાર માટે જગ્યાઓ13,618 જ્યારે  EWSની 2,847 OBCની 6,051 SCની  4,138 STની 2,669 નીPWDA 195 PWDB ની 220 PWDC ની 223 PWDDE ની 70 એમ કુલ જગ્યાઓ 30,041 છે.

India Post GDS Bharti 2023 મહત્વની તારીખો:

પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન 3 ઓગસ્ટ 2023 થી શરૂ થઈ ગઈ છે.. ઈન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશનની અંતિમ તારીખ 23 ઓગસ્ટ 2023 સુધીની છે. તેના પછી વિધાર્થીઓ ઇન્ડિયા પોસ્ટ જીડીએસ ભરતી 2023 માટે એપ્લિકેશન ફોર્મમાં સંપાદન 24 ઓગસ્ટથી 26 ઓગસ્ટ 2023 સુધી કરી શકશે.

India Post GDS Bharti 2023 વયમર્યાદા:

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2023 ની  ભરતીમાં ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હશે તો તે ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે.

India Post GDS Bharti 2023 શૈક્ષણિક લાયકાત 2023:

ભારત સરકાર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈપણ માન્ય શાળા અને શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગણિત અને અંગ્રેજી વિષય સાથે(ફરજિયાત અથવા વૈકલ્પિક વિષય)10મુ ધોરણ પાસ કરેલ હોવુ જોઈએ. ઉપરાંત ઉમેદવારોએ ફરજિયાત અથવા વૈકલ્પિક વિષય તરીકે ઓછામાં ઓછા માધ્યમિક ધોરણ સુધી સ્થાનિક ભાષાનો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઇએ.

India Post GDS Bharti 2023 એપ્લિકેશન ફી:

ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે ₹100 ચૂકવવા જરૂરી છે. જો કે,  તમામ સ્ત્રી/ટ્રાન્સજેન્ડર ઉમેદવારો અને તમામ SC/ST કેટેગરીને ફી ચુકવણીમાં મુક્તિ.

India Post GDS Bharti 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા:

પસંદગી 10મા ધોરણની પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે તૈયાર કરાયેલ મેરિટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. પસંદગી પ્રક્રિયા માટે, કોઈ પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં.

India Post GDS Bharti 2023 પગાર ધોરણ:

સફળ ઉમેદવારોની ગ્રામીણ ડાક સેવક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવશે અને તેમને રૂ.12,000 નો માસિક પગાર મળશે. સરકારી નોકરી હોવાને કારણે, GDS કર્મચારીઓને પેન્શન, ગ્રેચ્યુઇટી અને તબીબી સુવિધાઓ જેવા વધારાના લાભો પણ મળશે.

Leave a Comment